Splošni pogoji poslovanja

1. ODDAJA NAROČILA

Naročilo naročnik odda po elektronski pošti ali preko spletnega obrazca. Z oddajo naročila v pisni obliki, je naročnik seznanjen s pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Vsako osebno ustno naročilo ali preko telefona mora biti podkrepljeno tudi s pisno naročilnico. Pod pravno formalno veljavno naročilo spadata elektronska pošta (email) in spletni obrazec. Z oddajo naročila se strinjate z našimi pogoji poslovanja ter se obvezujete, da boste svoje obveznosti poravnali v roku in skladno s pogoji.

2. PRIPRAVA DATOTEK

3. IZDELAVA DATOTEKE S STRANI LETAKI.COM

Obenem vas obveščamo, da nam lahko posredujete izvirne datoteke in PDF izdelamo pri nas, v kolikor datotek ne morete pripraviti kot opisano zgoraj.

Dodatno oblikovanje datotek (priprave, popravki,…) se obračuna po predvideni urni postavki.

Glede na vaše želje vam vse tiskovine tudi sami oblikujemo.

4. DOSTAVA DATOTEK

Naročnik lahko dostavi »zaprte« (TIFF, PDF, EPS) ali »odprte« (vse ostale) datoteke.

Za odprte datoteke, nepravilne datoteke, nepopolne datoteke, korekture datotek, popravke v datotekah ali pri drugih željah naročnika, se vsako dodatno delo zaračuna po veljavnem ceniku podjetja.

Datoteke nam lahko posredujete na več načinov, in sicer:

Večje datoteka nam pa lahko posredujete na naslednji način:

5. VZORČNI ODTIS, PREDOGLED IN POTRDITEV TISKA

Odgovornost naročnika je, da pregleda vzorčni odtis in ga potrdi za tisk. Letaki.com ne odgovarja in jamči za morebitne napake, katere je naročnik spregledal. Ustno sporočene popravke mora naročnik obvezno posredovati tudi pisno. Letaki.com lahko postavi rok za pregled vzorčnega odtisa, po izteku katerega se šteje, da je odtis samodejno potrjen. Pred izdelavo vam svetujemo naročilo testnega izpisa, ki je zaračunan po veljavnem ceniku. Če testni izpis pošiljamo po pošti zaračunamo tudi stroške pakiranja in poštne odpreme. Rok izdelave začne teči po potrditvi elektronskega vpogleda ali testnega izpisa. V primeru, če testni izpis ni bil naročen, možnosti reklamacije na barvna odstopanja ali debelino linij in podobno niso mogoča, saj prikaz na ekranu ni verodostojen. Vzorčni odtis je plačljiv, tudi če ne dobimo končnega potrdila za tisk.

6. POTRJEVANJE NAROČIL

Naročila je potrebno potrditi izključno v pisni obliki, in sicer preko elektronske pošte ali faksa. Ustni dogovori so veljavni le v primeru potrditve tudi v pisni obliki.

7. DOBAVNI ROK

Od potrditve naročila tiskovin je dobavni rok minimalno 14 delavnih dni oziroma po dogovoru. Proti doplačilu vam lahko tiskovine na vašo željo dostavimo v roku od 6 do 24 ur. Dobavni rok začne teči z dnem naročila datotek za tisk, katerega je potrebno obvezno potrditi v pisni obliki. Če je naročnik sam povzročil spremembo naročila, Letaki.com ne odgovarja za zamudo dostave.

Naša posebna ponudba je tisk in dostava letakov v šestih urah od potrditve naročila.

V primeru nakupa s kuponi ali darilnimi boni so dobavni roki za posamezni izdelek od pet (5) do šestdeset (60) delovnih dni od prejema naročila.

8. DOSTAVA IN PREVZEM BLAGA

Tiskovine vam dostavimo na vaš naslov v dogovorjenem roku s kurirsko pošto ali s paketno distribucijo. 

Če se naročeno blago dostavi tretji stranki, se naročnik, ki je oddal naročilo, smatra za odgovornega in prevzema vse odgovornosti in obveznosti nase. Če se prejemnik pošiljke, se pravi tretja stranka, okoristi na kakršenkoli način z lastništvom in nadaljnjo uporabo dostavljenega blaga, se prejemnik dostave in naročnik smatrata kot en naročnik skupaj. Pri oddaji takšnega naročila, je naročnik brezpogojno odgovoren in se obvezuje, da ima dovoljenje za to. Za vse nastale stroške v zvezi z naročilom in dostave tretji stranki, se naročnik in prejemnik skupaj smatrata kot obvezanec in plačnik za plačilo računa. Tudi pri oddaji takšnega naročila, se naročnik brezpogojno obvezuje in zagotavlja, da ima dovoljenje prejemnika računa.

Če naročnik v sedmih (7) dneh po dokončanju storitve ne prevzame blaga, mu lahko Letaki.com na naročnikove stroške dostavi blago po pošti ali s kurirsko službo. Letaki.com lahko blago zavrže na naročnikove stroške, v primeru, če naročnik v tridesetih (30) dneh po dokončanju storitve še vedno ne prevzame blaga. V tem primeru naročnik nima pravice terjati blaga, kljub temu je pa še vedno dolžan plačati celotno kupnino za blago skupaj z vsemi nastalimi stroški.

9. CENE IN OBRAČUN STROŠKOV

Vse cene so navedene v EUR in vključujejo 22% DDV. Izvajalec vse svoje storitve obračuna skladno s cenikom podjetja, in sicer na dan opravljene storitve. V ceno niso vračunani vsi ostali stroški, kot so obdelava naročila, testni izpis, stroški priprave ali poprava datotek. Strošek dostave se obračuna po ceniku, razen v primeru, ko je dostava brezplačna. Oblikovanje, grafično pripravo ali dodelavo zaračunamo glede na porabljen čas, po veljavni urni tarifi v 15 minutnih intervalih. Vsako sporočilo s spremembami, dopolnitvami in popravki se obračuna najmanj kot 1 grafična enota ure (15 minut).

Tiskarna je upravičena zaračunati višjo ceno v primeru, če se cene materiala povišajo (npr. papir, barve, itd.) tudi po tem, ko je bila cena že dogovorjena, vendar preden je bilo naročilo dobavljeno. Pred potrditvijo naročila zahtevajte točno ponudbo oz. izračun stroškov, v nasprotnem primeru za reklamacije stroškov izdelave ne odgovarjamo.

10. NAČIN PLAČILA

11. NUJNA NAROČILA IN POVIŠANJE CENE (OPCIJA)

Dogovorjena cena ali cena po ceniku se lahko zviša v treh (3) primerih, in sicer:

12. STROŠKI ZAVRNITVE NAROČILA

Naročnik stopi z Letaki.com v obligacijsko razmerje, takoj ko naročnik odda naročilo. Sprejem naročila se šteje za prvo opravljeno storitev in s tem povezan nastanek stroška. Za obdelavo naročila je minimalen strošek po veljavnem ceniku. V primeru, če naročnik odstopi od naročila je dolžan povrniti najmanj ta strošek, če pa so bile opravljene še druge storitve pa je dolžan poravnati vse v celoti do trenutka preklica naročila.

13. JAMČEVANJE ZA STVARNE NAPAKE

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, če ta zakon ne določa drugače.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Morebitne reklamacije se upoštevajo v zakonskem roku in se rešujejo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in/ali Obligacijskim zakonikom (OZ).

14. INFORMACIJE O PRITOŽBENEM POSTOPKU

Potrošnih/naročnik lahko svoje pritožbe posreduje na elektronski naslov Letaki.com (info(at)letaki.com) ali na naslov podjetja (IMiT, d.o.o., Usnjarska ulica 1, 1230 Domžale, ID za DDV: SI74456695) ali ustno na sedežu podjetja, o čemer se napiše zapisnik. Letaki.com si bo prizadevalo pritožbe rešiti v najkrajšem možnem času.

15. ODSTOP OD POGODBE SKLENJENE NA DALJAVO

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo, v roku 14 dni brez navedbe razlogov, ker gre za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam (2. točka 5. odstavka 43.č člena ZVPot).

16. ODGOVORNOST IZVAJALCA

Podjetje IMiT, d.o.o. je podjetje, ki je naravnano k izdelavi prvovrstnih in kakovostnih izdelkov ter nujednja vrhnuskih storitev in uslug s skladnostjo dobrega gospodarja. Če po naši krivdi pride do škode ali izgube naročila, krijemo odškodnino le do višine vrednosti naročila in odstopamo od dela ali celote zahteve po plačilu. Izključeni so nadaljnji zahtevki kakršnekoli vrste, v kar spada tudi izguba dobička ali druge finančne izgube naročnika. To velja tudi za vse morebitne izgube, ki jih povzročijo predstavniki, zaposleni ali zastopniki izvajalca.

17. ODGOVORNOST ZA OBLIKOVNE IN TISKARSKE NAPAKE

Letaki.com ne odgovarja za nikakršne pravopisne napake v tekstu, ki mu ga je posredoval naročnik ali tretja oseba za naročnika. Letaki.com v nobenem primeru ne odgovarja za slabo pripravljene in barvno nastavljene datoteke s strani naročnika. Elektronskega vpogleda ne izvajamo, v kolikor stranka posreduje ustrezno pripravljene datoteke (skladno z navodili objavljenimi na spletni strani), možno pa je naročilo testnega izpisa. Stranka je dolžna sama zahtevati in preveriti končni elektronski izpis naročila oz. papirni testni izpis, in sicer v primerih pri naročilu grafične priprave in popravkov. Če stranka ne naroči izpisa in tako potrdi tisk, stranka tako prevzema popolno odgovornost za pravilnost in se odpoveduje reklamacijskim zahtevkom tako vsebinske, kot oblikovne narave. Pomanjkljivosti in vsebinske napake ugotovljene po potrditvi elektronske verzije ali testnega izpisa bremenijo izključno stranko in se obračunajo glede na trenutno fazo naročila.

18. ZAVAROVANJE DATOTEK

Če želi naročnik tiskarni izročene izvirne dokumente, podatkovne baze, vzorce, rokopise ali skladiščena izdelana naročila zavarovati proti požaru ali drugim naravnim silam, mora za zavarovanje poskrbeti sam. Letaki.com za naročila poskrbi za prevozno zavarovanje, vendar na stroške naročnika.

19. AVTORSKE PRAVICE

Spletna stran je last podjetja IMiT, d.o.o., prav tako vse grafične, tekstovne in ostale vsebine na njej. Brez pisnega soglasja lastnika je prepovedano kakršnokoli kopiranje, shranjevanje, razmnoževanje ali druga uporaba vsebin spletnih strani. Vsi podatki, izdelki, podatkovne baze so last Letaki.com. Poslana elektronska verzija naročniku v pregled ne dovoljuje uporabe teh datotek v katerekoli druge namene, kot je naročilo tiska pri Letaki.com, razen, če to ni drugače opredeljeno. V primeru kršitve tega določila ima Letaki.com pravico naročniku zaračunati ustrezno uporabnino dela. Tiskarna ne jamči za tuje podatke, rokopise, podatkovne baze in druge predmete, ki jih naročnik ne zahteva nazaj v roku dveh tednov po dobavi naročila. Izključno naročnik odgovarja za vsebino naročene tiskovine, tako za besedilo, kot za slike. Izključna dolžnost naročnika je preverjanje avtorskih pravic. Vsakršna škoda, ki bi nastala zaradi kršitve avtorskih pravic, pravic izvajalcev, obrtniških pravic do varstva ali pravic do varovanja osebnih podatkov, jamči naročnik sam.

20. VAROVANJE PODATKOV

Vse posredovane podatke bomo hranili v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti o varstvu podatkov in se zavezujemo, da jih ne bomo posredovali tretjim osebam, uporabljali pa jih bomo izključno za potrebe poslovanja Letaki.com. Naročnik se lahko kadarkoli odjavi od obveščanja po elektronski pošti o novostih in akcijskih ponudbah. Brez izrecnega dovoljenja naročnika si pridržujemo pravico do objave imena naročnika na spisku referenc in pošiljanje primerov naročil tretji stranki, kot kvalitativne vzorce. Naročnik lahko sicer to odkloni, vendar le v primeru, če ima le-ta prevladujoč interes. Pridržujemo si vso pravico do poročanja o plačilni disciplini naročnika pristojnim podjetjem oz. organom. V kolikor ne želite, da sprejete elektronske podatke po končani uporabi arhiviramo, se obvezujemo, da jih bomo izbrisali iz naših arhivov.

21. NAVEDBA OZNAKE IZVAJALCA

Letaki.com ima vso pravico, da brez izrecnega dovoljenja naročnika na vseh tiskovinah navede svojo oznako ali logotip.

22. PRAVNI POUK

Ko naročnik odda naročilo (preko spletne strani, elektronskega medija, aplikacije na spletni strani) je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Izključno pisna komunikacija med strankama velja pri reševanju morebitnih reklamacij in nesporazumov, zato vas prosimo, da po osebnem obisku in posvetu ponovite vaše zahteve v pisni obliki. V kolikor določeni pogoji Splošnih pogojev poslovanja postanejo v celoti ali delno neveljavni, so preostali pogoji še naprej veljavni. Z veljavnimi zakonskimi predpisi se nadomestijo neveljavni pogoji. V kolikor morebitni spori niso rešljivi sporazumno, je za to pristojno sodišče v Ljubljani.

Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Prav tako si pridržujemo pravico do spremembe cenika in vsebine spletne strani brez predhodne objave.

Splošni pogoji poslovanja so v veljavi od 1. 6. 2011 do preklica.